ارسال شده توسط:admin | تاریخ:۰۷-۱۱-۱۳۹۵
  در طرح کالبدی منطقة آذربایجان، شبکة روستایی همانی است که زیر عنوان توسط مشاوران جهاد سازندگی تهیه شده و در جلسة » فضاها و مراکز روستایی 6 دیماه 1378 شورایعای شهرسازی و معماری ایران به تصویب رسیده است . در این مطالعات سطحبندی مراکز خدمت رسانی به روستاها در پنج سطح شامل حوزه، مجموعه، منظومه، زیرناحیه )عملاً شهرستان( و ناحیه )یک یا چند شهرستان( انجام گرفته است. دو سطح اخیر در سطح بندی شهرها نیز وجود دارد... جهت دانلود فایل، بر روی لینک زیر کلیک کنید. خلاصه طرح جامع…
بیشتر
1 دیدگاه
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:۰۷-۱۱-۱۳۹۵
كلان شهر كرج، پس از تهران، بزرگترین كانون شهري استان تهران است این شهر نقش جذب جمعیت سرریز شهر تهران را برعهده دارد.اما این فرایند سلسله مرات بی پیامدهاي نامطلوب چند گانه اي دارد مانند: 1 - رشد و گسترش نامتعادل بافت شهري كلان شهر كرج و افزایش روزافزون فاصله سطوح موجود و مورد نیاز عملكردهاي خدماتی در آن . 2 - پیدایش و شكل گیري كانون هاي سكونتی حاشیه اي در اراضی بلا فصل شهر و روستاهاي نزدیك به آن . 3 - تبدیل روستاهاي بزرگ نزدیك به شهر…
بیشتر
1 دیدگاه