کارگاه حظّ طاق

کارگاه حظّ طاق

کارگاه حظّ طاق اصفهک

پژوهشکده معماری خاکِ اصفهک
موضوع: برگزاری دوره آموزشی مشترک با دانشگاه فردوسیِ مشهد

هدف دوره:
این دوره دو هدف را به صورت عمده دنبال می کند:
۱- آشنایی با سیستم اجرای طاق های بدون قالبِ خشتی
۲- مستند سازی سیستم های یاد شده به منظور انتشار کتاب و انتقال آن به نسل آینده

شرح دوره:
دانشجویان با استقرار در روستای اصفهک از طاق هایِ خشتی روستا که تماماً بدون ابزار، نشان و قالب شکل گرفته اند؛ بازدید خواهند کرد. این مجموعه از طاق ها در روستای اصفهک تقریباً دربر گیرنده تمامی تکنیک های بدون قالب موجود هستند. در مرحله بعد دانشجویان در محوطه پژوهشکده با کمک استاد کار قدیمی ناحیه شیوه اجرای طاق های بدون قالب را به صورت عملی و با ساخت نمونه هایی در مقیاس واقعی فرا می گیرند. در نهایت این دو مرحله به همراه ترسیمات، مجموعه ای (کتابی) را شکل خواهند داد که شیوه اجرای تکنیک ها و کاربرد آنها را شرح خواهند داد.

مدت زمان دوره و تیم دانشجویی:
دوره آموزشی به مدت یک هفته در پژوهشکده معماری خاک اصفهک و در نیمه دوم آبان ماه ۱۳۹۶ خواهد بود. برای تهیه ترسیمات و تهیه کردن کتاب مدت زمان سه هفته پس از بازگشت از اصفهک درنظر گرفته شده است.
تعداد دانشجویان مجموعاً ۱۵ نفر درنظر گرفته شده اند که از میان داوطلبان و بر اساس سوابق آنها انتخاب خواهند شد.

دست آوردهای دوره:
۱- فراگیری دانش بومی که میتواند پایه ای برای ساخت و توسعه پایدار بویژه در مناطق محروم با شرایط جغرافیایی مشابه باشد (فلات مرکزی ایران). این دانش با کمترین نیاز به ابزار بیشترین قابلیت را برای توانمند سازی در مناطق مختلف به همراه خواهد داشت.
۲- در این کارگاه دانشی که در طی قرن ها به صورت سینه به سینه انتقال پیدا کرده و با از میان رفتن نسل آخر استادان فن در حال نابودی است، مکتوب خواهد شد تا پایه ای شود برای برای ساختن آینده ای پایدار.

مدیریتِ پژوهشکدهِ معماریِ خاکِ اصفهک:
پویا خزائلی

دستیاران دوره اصفهک: بهناز مترجم، امیرعلی زینتی، سونیا بیگی

دانشگاه فردوسی مشهد (کلیک کنید.)

مهندس پویا خزائلی (کلیک کنید.)

پژوهشکده خاک اصفهک (کلیک کنید.)

انجمن علمی معماری (کلیک کنید.)

اصفهک (کلیک کنید.)

 

ثبت نام کارگاه تئوری

ثبت نام کارگاه عملی

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: